Ga naar de inhoud

Disclaimer

Deze disclaimer gaat over de website TMNL.nl. TMNL BV heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. TMNL BV geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij TMNL BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TMNL BV.