Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

29 september 2020

Er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt beter mogelijk. Dit en meer staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op 25 september 2020 mee instemde, op voorstel van de minister Hoekstra en Grapperhaus. Een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen witwassen; een strijd die alleen kan worden gewonnen als publieke en private partijen nauw samenwerken en hun inspanningen goed op elkaar afstemmen.

Door het wetsvoorstel ontstaan er meer mogelijkheden om witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering effectief aan te pakken. Minister Hoekstra en minister Grapperhaus hebben op 30 juni 2019 het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.

Een belangrijk aandachtspunt in het plan van aanpak is de informatiepositie en onderlinge samenwerking bevorderen van instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen.

Onderdeel is ook dat contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren straks niet meer mogelijk zijn. Verder worden in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden. Dit betekent dat er een verbod komt op dienstverlening waarbij derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn en dat het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt verboden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer. Zie voor het nieuwsbericht van de rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/25/ministerraad-stemt-in-met-wetsvoorstel-plan-van-aanpak-witwassen